Thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Có rất nhiều vấn đề phát sinh khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần nẵm rõ các qui định về thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa các chi phí vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề liên quan khác nữa.