Thuế môn bài

Là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, chi phí thuế môn bải được tính dựa vào số vốn đăng ký hay vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.