Sổ sách - báo cáo tài chính

Sổ sách kế toán là công việc tập hợp lai toàn bộ chứng từ nẳm rải rác để ghi nhận vào đây. Từ đó sẽ tổng hợp lại để làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Kế toán cần xác định được bản chất nghiệp vụ để ghi sổ kế toán cho chính xác phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính.