Kế toán xuất nhập khẩu

Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế thế giới diển ra ngày càng phổ biến và mạnh mẽ, hoạt động thương mại quốc tế trở thành một lĩnh vực quan trọng và không thể thiếu được trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Do đó, công tác kế toán xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối với từng doanh nghiệp có tham gia hoạt động thương mại quốc tế.