Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Kế toán tài sản cố định - CCDC

Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, các công trình kiến trúc. CCDC là những tư liệu tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không đủ điều kiện để ghi nhận thành tài sản cố đinh. Kế toán tài sản cố định- CCDC đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của toàn doanh nghiệp do đó nhân viên kế toán tài sản cố đinh- CCDC cần trang bị những kiến thức mới nhất về tài sản cố đinh và công cụ dụng cụ.