Kế toán kho

Hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể bao gồm hàng hóa mua về để bán, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, gưi đi gia công chế biến và hàng đang đi đường…Kế toán kho bản chất là kế toán để quản lý hàng tồn kho. Để quản lý hàng tồn kho hiệu quả nhất nhân viên kế tóan cần phải biết nghiệp vụ kế toán cơ bản và các kỹ năng cần thiết khác.