Hạch toán - định khoản

Hạch toán- định khoản là bước quan trọng của một nhân viên kế toán để mã hóa các nghiệp vụ kế toán, đưa chúng từ những nghiệp vụ thông thường thành những con số trên tài khoản kế toán. Nhân viên kế toán cần phải cập nhật những thông tư mới nhất làm cơ sở cho việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phục vụ cho công tác kế toán nói chung.