Danh mục chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Danh mục chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

IFRS/IASVAS
Số chuẩn mựcDiễn giảiSố chuẩn mựcDiễn giải
Chuẩn mực chungVAS 01Chuẩn mực chung
IFRS 1Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiênKhông có chuẩn mực tương ứng
IFRS 2Giao dịch thanh toán dựa trên cổ phiếuKhông có chuẩn mực tương ứng
IFRS 3Hợp nhất kinh doanhVAS 11Hợp nhất kinh doanh
IFRS 4Hợp đồng bảo hiểmVAS 19Hợp đồng bảo hiểm
IFRS 5Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lạiKhông có chuẩn mực tương ứng
IFRS 6Thăm dò và đánh giá các tài nguyên khoáng sảnKhông có chuẩn mực tương ứng
IFRS 7Công cụ tài chính: Công bốKhông có chuẩn mực tương ứng
IFRS 8Bộ phận hoạt độngVAS 28Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14- báo cáo bộ phận- IAS này đã được thay thế bằng IFRS 8)
IAS 1Trình bày báo cáo tài chínhVAS 21Trình bày báo cáo tài chính
IAS 2Hàng tồn khoVAS 02Hàng tồn kho
IAS 7Báo cáo lưu chuyển tiền tệVAS 24Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS 8Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sótVAS 29Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
IAS 10Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămVAS 23Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
IAS 11Hợp đồng xây dựngVAS 15Hợp đồng xây dựng
IAS 12Thuế thu nhập doanh nghiệpVAS 17Thuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 14Báo cáo bộ phậnVAS 28Báo cáo bộ phận
IAS 16Máy móc, thiết bị, nhà xưởngVAS 03Tài sản cố định
IAS 17Thuê tài sảnVAS 06Thuê tài sản
IAS 18Doanh thuVAS 14Doanh thu và thu nhập khác
IAS 19Quyền lợi của nhân viênKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 20Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 21Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoáiVAS 10Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
IAS 23Chi phí đi vayVAS 16Chi phí đi vay
IAS 24Thông tin về các bên liên quanVAS 26Thông tin về các bên liên quan
IAS 26Kế toán và báo cáo các chương trình quyền lợi hưu tríKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 27Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻVAS 25Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
IAS 28Các khoản đầu tư vào công ty liên kếtVAS 07Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
IAS 29Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phátKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 30Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tựVAS 22Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
IAS 31Quyền lợi trong các công ty liên doanhVAS 08Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
IAS 32Các công cụ tài chính: Thuyết minh và trình bàyKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 33Lãi trên cổ phiếuVAS 30Lãi trên cổ phiếu
IAS 34Báo cáo tài chính giữa niên độVAS 27Báo cáo tài chính giữa niên độ
IAS 36Giảm giá trị tài sảnKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 37Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàngVAS 18Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
IAS 38Tài sản vô hìnhVAS 04Tài sản cố định vô hình
IAS 39Các công cụ tài chính: Ghi nhận và xác địnhKhông có chuẩn mực tương ứng
IAS 40Bất động sản đầu tưVAS 05Bất động sản đầu tư
IAS 41Nông nghiệpKhông có chuẩn mực tương ứng