Công văn số 92/TCT-KK V/v kê khai hóa đơn bỏ sót

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn
(Đ/c: KCN L
ê Môn, TP. Thanh Hóa, tnh Thanh Hóa)

 

Trả lời công văn s165/CV-SLS.TCKT đề ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn về kê khai khấu trừ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế ti trụ sở người nộp thuế.”

– Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t khai thuế và nộp đủ các chứng từ; tài liệu quy định trong h sơ khai thuế với cơ quan quản thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hsơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy đnh Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CS, PC, T tra;
– Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ V TRƯỞNG

Lê Thu Mai

Tags: