Công văn số 45/TCT-CS v/v miễn tiền thuê đất dự án nhà máy thuỷ điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 45/TCTCS
V/v miễn tiền thuê đất dự án nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;
– Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 2635/CT-THNVDT ngày 21/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1 và công văn số 1107/CT-THNVDT ngày 05/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng nêu vướng mắc tương tự về việc miễn tiền thuê đất dự án Nhà máy thủy điện Hòa Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

……………….

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể.”

– Tại điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chi tiết về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư có bao gồm:

“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Về nội dung tương tự vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2347/TCT-CS ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế tnh Sơn La về việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà máy thủy điện, theo đó hướng dẫn:

“Căn cứ các quy định trên thì việc khai thác, sử dụng nước thiên nhiên thực hiện theo Luật Tài nguyên nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Khoáng sản. Do đó, đối với đất xây dựng nhà máy thủy điện (không bao gồm diện tích lòng hồ thủy đin) của dự án khai thác nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ theo lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến phần diện tích lòng hồ thủy điện, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La báo cáo y ban nhân dân tỉnh Sơn La có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.” (công văn 2347/TCT-CS đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn và Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục QLCS;

– Vụ CST-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy