Công văn số 2399/CT -TTHT ngày 19/3/2015 của cục thuế TP HCM về xuất hoá đơn cho hàng biếu tặng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2399/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng khách hàng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
Đ/chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách mạng tháng 8, P.4, Q3, TP.HCM
Mã số thuế: 0304422444

 

Trả lời văn bản số 0158 ngày 10/02/2015 của Công ty về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng khách hàng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”.

– Tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Trường hợp Công ty trình bày có mua một số hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng khách hàng phục vụ mục đích kinh doanh, thì khi biếu tặng Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm biếu tặng khách hàng. Chỉ tiêu người mua hàng, địa chỉ, mã số thuế trên hóa đơn là tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của khách hàng nhận hàng hóa, dịch vụ biếu tặng.

Trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ biếu tặng tương đương trên thị trường là giá đã bao gồm thuế (giá thanh toán) thì Công ty quy đổi thành giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– P. PC;
– P. KT1;
– Lưu: HC, TTHT.
450-1685860/2015

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tags: