Công văn số 1873/TCT-TNCN về thuế TNCN với khoản tiền bồi thường

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1873/TCT-TNCN
V/v tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4854/CT-TTHT ngày 14/2/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến:

Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ quà tặng.

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty TNHH HIBRAND VN. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hp đồng, công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, CST- BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Web
site Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn