Công văn số 1870/TCT-CS V/v sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1870/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn và Phiếu XKKVCNB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 349/CT-HCAC ngày 06/03/2014 của Cục Thuếthành phố Hải Phòng về việc sử dụng hoá đơn vàPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêu thức cột “Đơn giá”; “Thành tiền” trên Phiếu xuất kho kiêmvận chuyển nội bộ:

Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn về loại và hình thức hóa đơn như sau:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồmphiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫusố 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1379/TCT-CS ngày 22/4/2011v/v mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trả lời Công ty Ajinomoto ViệtNam

Trường hợp Công ty TNHH JX Nippon Oil&Energy Việt Nam đề nghị khôngthể hiện tiêu thức cột “Đơn giá’’; “Thành tiền” trên Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố HảiPhòng tại công văn số 349/CT-HCAC ngày 8/3/2014: Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ không nhất thiết phải có tiêu thức “Đơn giá” và Thành tiền”

2. Xuất hóa đơn GTGT:

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóalà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cungứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trườnghợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiệnthu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thutiền.”

b) Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trởlên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mãsố thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tại Điều 16 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quyđịnh về hoá đơn bánhàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định:

“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổnggiá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóađơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phảicó tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hànghóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa,dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bánnộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải cótiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theothứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tănghoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên vàgiữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức“Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Đề nghị Công ty TNHH JX Nippon Oil&Energy Việt Nam thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn