Công văn 3432 /LĐTBXH-BHXH: Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm năm 2014.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện _ Kế toán thuế Centax

Bảo hiểm xã hội tự nguyện _ Kế toán thuế Centax

Căn cứ vào luật  Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số: 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/09/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới các bạn bài viết :

Công văn 3432 /LĐTBXH-BHXH: Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm năm 2014.

“1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành đã đề nghị được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu nhưng từ ngày 04/4/2016 trở đi cơ quan bảo hiểm xã hội mới thực hiện thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, người lao động đã hoàn thành việc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước ngày 01/7/2016 thì được hưởng lương hưu kể từ tháng liền kề sau tháng người lao động đã đề nghị đóng nếu trong phần mềm tiếp nhận hoặc trong hồ sơ, sổ sách theo dõi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội có thể hiện thời điểm đề nghị đóng của người lao động.

2. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật bảo hiểm xã hội mà đủ điều kiện đóng một lần cho những năm còn thiếu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 10 năm) thì được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay khi đủ điều kiện mà không phải chờ thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.”

Như vậy, theo hướng dẫn trên:

  • Người tham gia bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu theo quy định từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 04/04/2016 đã đề nghị được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu trước ngày 01/07/2016 thì được hưởng lương hưu.
  • Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã lựa chọn phương thức đóng mà đủ điều kiện đóng 1 lần cho những năm còn thiếu  thì được lựa chọn đóng một lần để được hưởng hưu ngay khi đủ điều  kiện mà không phải chờ thực hiện xong phương thức đóng.

Trên đây là bài viết: Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH: Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm năm 2014.

Để hiểu thêm về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mời các bạn tham khảo các bài viết:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Quy định về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Tags: