Có bắt buộc phải đăng ký định mức nhiên liệu không?

Câu hỏi:

Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

Công ty có máy móc sử dụng phục vụ công trình như máy đào, máy ủi, máy khoan đã cũ, công ty có phải đăng ký định mức nhiên liệu không? Nếu không đăng ký thì khi sử dụng nhiên liệu có được đưa chi phí nhiên liệu vào tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN không?

Trả lời:

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ như sau:

“2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.”

Theo quy định trên thì:

–  Doanh nghiệp phải tự xây dựng quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

– Định mức phải được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất và lưu tại doanh nghiệp.

– Nếu một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Theo quy định mới:

 Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

Như vậy, theo quy định này thì:

– Doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất, nhưng không phải nộp cho cơ quan thuế mà lưu tại đơn vị, xuất trình khi kiểm tra.

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa được Nhà nước ban hành định mức.

Quy định này tại Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết tại đây:

Doanh thu xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: