Chi trả hoa hồng môi giới cho người nước ngoài

Chi trả hoa hồng môi giới cho người nước ngoài

Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải chi trả hoa hồng môi giới cho những người trung gian. Nếu hàng hóa tiêu thụ trong nước, doanh nghiệp khi chi trả hoa hồng môi giới, phải tính thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân môi giới. Nhưng trường hợp cá nhân là người nước ngoài môi giới bán hàng cho doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài, thì việc chi trả hoa hồng môi giới được tính thuế TNCN thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ cùng các bạn qua bài viết:

Chi trả hoa hồng môi giới cho người nước ngoài

Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN cho người nước ngoài như sau

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập

Điểm b, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), mảy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dân), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thê kềm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cảo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bản hàng hỏa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;… ”

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên thì cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài ,cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài, thì thu nhập của cá nhân không cư trú này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Doanh nghiệp  chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới.

Tags: