Chi phí sửa chữa TSCĐ phúc lợi được tính vào chi phí được trừ

Chi phí sửa chữa TSCĐ phúc lợi được tính vào chi phí được trừ

Chi phí sửa chữa TSCĐ

Nhiều công ty mua sắm tài sản cố định từ quỹ phúc lợi để phục vụ SXKD và phục vụ cho người lao động. Việc mua sắm tài sản cố định và sửa chữa tài sản cố định này được quy định thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Chi phí sửa chữa TSCĐ phúc lợi được tính vào chi phí được trừ

1. Tài sản cố định mua sắm bằng quỹ phúc lợi được tính khấu hao vào chi phí SXKD

Tại Mục 2.2 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn những khoản chi phí không được trừ có quy định

“a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sm máy, thiết bị là tài sản c định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục ngh nghiệp được trích khu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo quy định trên, tài sản cố định mua sắm bằng quỹ phúc lợi, phục vụ cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được tính khấu hao vào chi phí được trừ bao gồm:

 • Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca,
 • Nhà thay quần áo, nhà vệ sinh,
 • Phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh,
 • Cơ sở đào tạo, dạy nghề,
 • Thư viện, nhà trẻ,
 • Khu thể thao 
 • Các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên;
 • bể chứa nước sạch,
 • Nhà để xe; xe đưa đón người lao động,
 • Nhà ở trực tiếp cho người lao động;
 • Chi phí xây dựng cơ sở vật chất,
 • Chi phí mua sm máy, thiết bị là tài sản c định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục ngh nghiệp

2. Chi phí sửa chữa tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi được tính vào chi phí được trừ

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá tài sản cố định mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Công văn số: 1087/TCT-DNL ngày 18/3/2016 của Tổng cục thuế quy định về chi phí sửa chữa tài sản cố định phúc lợi như sau:

“…tài sản cố định là khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại Công ty thì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cđịnh này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.”

Theo những quy định trên, chi phí sửa chữa tài sản cố định phúc lợi được tính vào chi phí được trừ, nếu:

 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Mời các bạn tham khảo Công văn số: 1087/TCT-DNL ngày 18/3/2016 của Tổng cục thuế

Tags: