Cách xuất hóa đơn công ty cung cấp nước

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp nước sinh hoạt, khi lập hoá đơn đối với tiêu thức “Ngày, tháng, năm” thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Hóa đơn tiền nước

Lập hóa đơn tiền nước _ Kế toán thuế Centax

Căn cứ vào điểm a, khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định:

“Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.”

 Căn cứ vào quy định trên: Tại tiêu thức “Ngày…tháng…năm” trên hóa đơn bạn ghi ngày bạn lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp nước sinh hoạt là trong vòng 7 ngày kể từ ngày chốt số nước tiêu thụ.

Ngoài doanh nghiệp trong tình huống trên ra thì các doanh nghiệp khác xử lý như thế nào đối với tiêu thức này và các tiêu thức khác thì xử lý ra sao? Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây:

Cách lập hóa đơn

Câu hỏi:

Công ty tôi có được hủy số hóa đơn không muốn sử dụng nữa không?

Trả lời:

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 29, Khoản 2 quy định về các trường hợp hủy hóa đơn như sau:

“b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.”

Căn cứ theo quy định trên thì công ty bạn được hủy số hóa đơn không sử dụng đó. Công ty bạn cần làm thông báo huỷ hoá đơn với cơ quan thuế.

Vậy thủ tục hủy bao gồm những gì?Mời bạn đọc tham khảo tại đây:

Thủ tục hồ sơ hủy hóa đơn

Mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

Mẫu Biên bản hủy hóa đơn

Xem thêm bài viết có liên quan: 

Phân biệt giữa hủy và xóa bỏ hóa đơn

Để hiểu rõ hơn về những tình huống xử lý về hóa đơn, các bạn có thể tham gia những khóa học kế toán thuế tại Kế toán thuế Centax.

Tags: