Cách xác định kỳ kê khai thuế?

Cách xác định kỳ kê khai thuế

Cách xác định kỳ kê khai thuế – Kế toán Centax

Có những công ty được kê khai thuế theo quý, nhưng cũng có những công ty chỉ được kê khai theo tháng. Vậy dựa vào căn cứ nào để xác định kỳ kê khai thuế của một công ty?

Câu hỏi:

Công ty em được kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý, cách xác định thế nào ạ?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 15 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
“b.3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.”

Từ ngày 15/11/2014 kể từ khi Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 có hiệu lực thì việc xác định kỳ kê khai thuế GTGT của doanh nghiệp có nhiều sự thay đổi. Cụ thể tại Điều 15, Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của TT 151 có quy định như sau:

“1. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

-Khai thuế theo quý áp dụng đối với Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Trường hợp Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý”
Căn cứ theo quy định trên Công ty bạn phải tổng hợp doanh thu trên chỉ tiêu tổng hàng hóa, dịch vụ bán ra trên tờ khai thuế giá trị gia tăng trong năm trước liền kề để xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng của năm sau. Nếu doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống thì khai thuế theo quý, nếu doanh thu trên 50 tỷ đồng thì khai thuế theo tháng.

Bài viết có liên quan: 

Quy định mới nhất về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Hướng dẫn chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại

 

Tags: