Cách tính thuế TNCN với người nước ngoài

Cách tính thuế TNCN người nước ngoài

Cách tính thuế TNCN người nước ngoài

Công ty có sử dụng lao động là người nước ngoài? Vậy tính thuế TNCN cho người nước ngoài có khác người trong nước? Cách tính thuế TNCN như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 1 quy định như sau:
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân”
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 7 quy định như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất
….
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân”

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 18, Khoản 1 quy định như sau:
“1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”


Căn cứ theo quy định trên, để tính thuế TNCN cho người nước ngoài, bạn phải xác định họ là cá nhân cư trú hay không cư trú. Đối với cá nhân cư trú, việc xác định thuế TNCN dựa trên thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với cá nhân không cư trú, việc xác định thuế TNCN dựa trên thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20% theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Tags: