Cách phân bổ tài sản cố định dùng chung

Thông tư 147/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản _ Kế toán thuế Cnetax

Câu hỏi:

TSCĐ phục vụ hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế khấu trừ toàn bộ hay phân bổ theo tỷ lệ?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.””

Như vậy, căn cứ theo quy định trên TSCĐ phục vụ hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của TSCĐ được  khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Hàng tháng, quý doanh nghiệp phân bổ theo tỷ lệ doanh thu trong tháng hoặc quý. cuối năm doanh nghiệp phân bổ lại trên cơ sở tỷ lệ doanh thu của năm.

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Tài sản cố định góp vốn có khấu trừ thuế GTGT và tính khấu hao vào chi phí được trừ không?

Nguyên tắc kế toán thuế GTGT được khấu trừ theo Thông tư 133- TK 133

 

Tags: