Cách hạch toán khi khai bổ sung giảm chi phí

Cách hạch toán khi khai bổ sung giảm chi phí

Cách hạch toán khi khai bổ sung giảm chi phí – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Tháng 11 năm 2015, em có kê khai bổ sung các tờ khai thuế tháng 4+9+10+11 năm 2013 ( do các hóa đơn đầu vào không hợp lý ) dẫn đến việc phải nộp bổ sung thuế GTGT là 12.586.009 đ, phạt chậm nộp. Tháng 12 em đã nộp đủ cả tiền thuế GTGT và tiền phạt chậm nộp. Xin hỏi, em phải hạch toán thế nào?

Trả lời:

1.Cách hạch toán tiền thuế chậm nộp:

  • Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  • Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339, 338

Có các TK 111, 112…

  • Cuối kỳ kế toán kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định:

“Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm tiền chậm nộp thuế sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.”

2. Cách hạch toán tiền thuế bị truy thu:

Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

-Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thì nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, các bạn hạch toán như sau:

3. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

4. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

5. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:

+ Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

+ Nếu do Công ty phải trả:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

Như vậy, bạn có thể căn cứ theo quy định và cách hạch toán trên định khoản cho phù hợp với tình hình của Công ty mình.

Hướng dẫn kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Tags: