Biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý

HỘI ĐỒNG THANH LÝ HÀNG HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG HÀNG HÓA CẦN THANH LÝ

 

Hôm nay, vào hồi…. ngày… tháng… năm…,

Tại nhà kho công ty…………………..

Hội đồng thanh lý hàng hóa gồm:

Ông ( bà): ……………………………………….. – Trưởng hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Tiến hành kiểm kê và xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý như sau:

STT TÊN HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA THỰC TẾ

1
2
3
4
5
6
7

Hội đồng thanh lý kết thúc việc kiểm kê hàng hóa tồn kho vào lúc…. cùng ngày. Biên bản xác nhận hàng tồn kho đã được các thành viên hội đồng thanh lý cùng thống nhất và ký tên xác nhận.

Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung nêu trên đây là đúng sự thật.

(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: