Báo cáo tình hình tài chính của Doanh nghiệp siêu nhỏ mẫu B01 – DNSN theo thông tư 133.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Báo cáo tình hình tài chính của Doanh nghiệp siêu nhỏ mẫu B01 – DNSN theo thông tư 133.

Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B01 – DNSN
Địa chỉ:…………………………. (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày … tháng … năm …

  Đơn vị tính:………….

 CHỈ TIÊU  Mã số   Thuyết minh Số cuối năm Số đầu  năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 110  
2. Các khoản đầu tư 120  
3. Các khoản phải thu 130  
4. Hàng tồn kho 140
5. Giá trị còn lại của TSCĐ và BĐSĐT 150
6. Tài sản khác 160  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160) 200  
NGUỒN VỐN    
I. Nợ phải trả 300      
1. Phải trả người bán2. Người mua trả tiền trước 310320
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 330
4. Phải trả người lao động 340
5. Phải trả nợ vay 350
6. Phải trả khác 360  
II. Vốn chủ sở hữu 400
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu    410
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         420
3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu 430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) 500  

 Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

         

          Ghi chú:

            (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

            (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

            (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

            (4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Trên đây là bài viết: Báo cáo tình hình tài chính của Doanh nghiệp siêu nhỏ mẫu B01 – DNSN theo thông tư 133.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133.

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: