Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu B03 – DNN theo Thông tư 133 phương pháp gián tiếp.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán thuế Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu B03 – DNN theo Thông tư 133 phương pháp gián tiếp.

Đơn vị báo cáo:………………….Địa chỉ:…………………………. Mẫu số B03 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm …

          Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        
1. Lợi nhuận trước thuế 01      
2. Điều chỉnh cho các khoản 02      
– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 03      
– Các khoản dự phòng 04      
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 05      
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 06      
– Chi phí lãi vay 07      
– Các khoản điều chỉnh khác 08      
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 09      
– Tăng, giảm các khoản phải thu 10      
– Tăng, giảm hàng tồn kho 11      
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12      
– Tăng, giảm chi phí trả trước 13      
– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 14      
– Tiền lãi vay đã trả 15      
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 16      
– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 17      
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 18      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20      
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư        
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 21      
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 22      
3.Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23      
4.Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24      
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính        
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31      
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  của doanh nghiệp đã phát hành   32      
3. Tiền thu từ đi vay 33      
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính 34      
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35      
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60      
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61      
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70      

 

                                                                                                                               Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

           Ghi chú:

      (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.

      (2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Trên đây là bài viết: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu B03 – DNN theo Thông tư 133 phương pháp gián tiếp.

Mời các bạn tải Hệ thống tài khoản theo Thông tư  133/2016/TT-BTC ở phần ” Tải File” phía dưới.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Phương pháp lập các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp Thông tư 133.

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133.

Phương pháp lập các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp Thông tư 133.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: