Bảng kê mẫu số 25/ĐK-TCT (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Kế toán Centax xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 25/ĐK-TCT (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu số: 25/ĐK – TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………….                      ….., ngày …… tháng …….. năm …….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………….

 

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): …………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………..

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):………………………………………………………..

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 Ghi chú:Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mời các bạn download Bảng kê mẫu số 25/ĐK-TCT (ban hành kèm TT 95/2016/TT-BTC) tại mục Tải file.

Đọc thêm Thông tư 95/2016/TT-BTC

Để hiểu rõ hơn nội dung của các Thông tư, Nghị định mới nhất do Tổng cục thuế ban hành, mời các bạn tham gia các lớp Kế toán tổng hợp cơ bản, Kế toán tổng hợp nâng cao được Kế toán Centax tổ chức thường xuyên.

Tags: