Bảng kê mẫu số 23/ĐK-TCT (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Kế toán Centax xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 23/ĐK-TCT (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu số:  23/ĐK-TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: ………………….

   ….., ngày …… tháng …….. năm …….

                                                           

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế

___________________________

Kính gửi:  …………………………………………………………………….

 Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): …………………………………………….

 Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):………………………………………………………

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng: ……………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …/…/…

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …/…/…

Lý do tạm ngừng kinh doanh: ………………………………………………..

  1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày …/…/…

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: …………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

       NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mời các bạn download Bảng kê mẫu số 23/ĐK-TCT (ban hành kèm TT 95/2016/TT-BTC) tại mục Tải file.

Đọc thêm Thông tư 95/2016/TT-BTC

Để hiểu rõ hơn nội dung của các Thông tư, Nghị định mới nhất do Tổng cục thuế ban hành, mời các bạn tham gia các lớp Kế toán tổng hợp cơ bản, Kế toán tổng hợp nâng cao được Kế toán Centax tổ chức thường xuyên.

Tags: