Bảng kê mẫu số 22-MST (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

 Kế toán Centax xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 22-MST (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu số: 22-MST(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày28/6/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ …

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: …

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: … /TB-CT(CCT)                                 ….., ngày … tháng … năm …

 THÔNG BÁO

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

STT Tên người phụ thuộc Mã số thuế của người phụ thuộc Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên) Số hộ chiếu Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi) Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Địa chỉ cư trú Ngày cấp mã số thuế
1
2
3

 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chỉ trả thu nhập theo danh sách nêu trên. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)    

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Mời các bạn download Bảng kê mẫu số 22-MST (ban hành kèm TT 95/2016/TT-BTC) tại mục Tải file.

Đọc thêm Thông tư 95/2016/TT-BTC

Để hiểu rõ hơn nội dung của các Thông tư, Nghị định mới nhất do Tổng cục thuế ban hành, mời các bạn tham gia các lớp Kế toán tổng hợp cơ bản, Kế toán tổng hợp nâng cao được Kế toán Centax tổ chức thường xuyên.

Tags: