Bản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 – Mẫu số B09 – DNSN.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán thuế Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Bản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 – Mẫu số B09 – DNSN.

Đơn vị báo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………….. Mẫu số B09 – DNSN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm …

 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày …./…./…).

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

                                                                                                                           Đơn vị tính:……………

1. Tiền và tương đương tiền Cuối năm Đầu năm
– Tiền mặt    
– Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn    
– Tương đương tiền    
– Cộng    
2. Các khoản phải thu (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)    
Cộng    
3. Hàng tồn kho:    
– Hàng đang đi trên đường;    
– Nguyên liệu, vật liệu;    
– Công cụ, dụng cụ;    
– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;    
– Thành phẩm, hàng hóa;    
– Hàng gửi bán    
– Cộng
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết theo từng loại thuế) Đầu năm Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm Cuối năm
– Cộng
5.Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý) Cuối năm Đầu năm
– Cộng

6. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Đơn vị tính:……….

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay... Năm trước.
-Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ    
– Các khoản giảm trừ doanh thu    
2. Chi phí quản lý kinh doanh    
– Chi phí bán hàng    
– Chi phí quản lý doanh nghiệp    
3. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác    
– Lãi/lỗ hoạt động tài chính    
– Lãi/lỗ hoạt động khác    

VI. Những thông tin khác mà doanh nghiệp cần thuyết minh

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

 

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.         

Trên đây là bài viết: Bản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 – Mẫu B09- DNSN

Mời các bạn tải Hệ thống tài khoản theo Thông tư  133/2016/TT-BTC ở phần ” Tải File” phía dưới.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 – Mẫu số B02 – DNSN.

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT theo Thông tư 133.

Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu số B01a – DNN theo Thông tư 133.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: