9413/CT-TTHT V/v: Khấu trừ thuế TNCN cho nhiều lần chi trả

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9413/CT-TTHT
V/v: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận 1

Trả lời văn bản số 25206/CCT-TTHT ngày 1/11/2013 của Chi cục Thuế về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“ Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

Trường hợp Chi cục Thuế theo trình bày, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc FDC có ký hợp đồng lao động dưới ba tháng với ông A với mức lương 5.400.000 đồng/tháng nhưng thanh toán làm 3 lần, mỗi lần là 1.800.000 đồng thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng thu nhập chi trả trong tháng (5.400.000 đồng) cho ông A.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– P.PC;
– Lưu VT; TTHT.
2913 dttc

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn